regulamin

REGULAMIN PORTALU
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Portalu internetowego dostępnego w sieci Internet pod adresem http://tarnowowskiegory.omega-kancelaria.pl (zwanego dalej „Portalem”). Portal służy pomocą w szczególności osobom fizycznym, których nie stać na korzystanie z innej formy pomocy prawnej, a także osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zapytania dotyczące dziedzin specjalistycznych, innych niż kategorie widniejące na w/w. stronie internetowej nie będą przyjmowane do realizacji.
2. Korzystający z Portalu (zwany w niniejszym regulaminie „Użytkownikiem”), po wypełnieniu formularza, sformułowaniu zapytania i podaniu swojego adresu e-mail, może uzyskać bezpłatne informacje dotyczące właściwości sądu, opłat sądowych, zwolnienia od kosztów sądowych i opłat, konieczności i trybu zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, trybu składania pism, a ponadto usługi w formie porad prawnych (zwane w niniejszym regulaminie „Usługą”) za niewielką opłatą, określoną w każdym przypadku indywidualnie w odpowiedzi zwrotnej na zapytanie, dotyczące interesującego zagadnienia prawnego, na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, orzecznictwa sądów oraz piśmiennictwa.
3. [Zasady, przedmiot i zakres świadczonych usług]. Przedmiotem świadczonych przez Portal usług jest udzielanie i przesyłanie do Użytkownika wyłącznie w formie elektronicznej informacji, porad prawnych, redagowanie treści pism (zwanych dalej „Usługą”). Inne usługi, niż opracowanie treści elektronicznej, nie są świadczone, w szczególności nie są udzielane porady w stacjonarnej kancelarii prawnej, w której możliwe byłoby osobiste spotkanie z osobą zainteresowaną usługą. Usługi nie obejmują reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi organami, instytucjami, podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi.
4. Usługi świadczone są wyłącznie w języku polskim.
5. Portal może realizować usługi korzystając z pomocy osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających niezbędne uprawnienia zawodowe i będących profesjonalistami świadczącymi usługi prawne, w szczególności adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą w formie kancelarii adwokackich lub kancelarii radców prawnych (zwanymi dalej „Podmiotem współpracującym”). O powierzeniu realizacji usługi Podmiotowi współpracującemu, Użytkownik będzie poinformowany w wiadomości zawierającej wycenę usługi, stąd też Użytkownik przed dokonaniem wpłaty, ma możliwość odstąpienia w każdej chwili od realizowania usługi przez wskazany Podmiot współpracujący. W ramach realizowanych przez Portal usług, Użytkownik korzysta z niższych niż rynkowe kosztów usług, jednakże tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie przysługuje mu możliwość kontaktu telefonicznego związanego z usługą oraz bezpośredniego kontaktu z prawnikiem w ramach realizowanej usługi, ani też że żadna z usług nie będzie sygnowana przez prawnika jego podpisem, pieczątką, imieniem i nazwiskiem oraz nie będą wystawiane żadne dokumenty z treścią porad, pism czy opinii prawnych. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Portalem a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Użytkownika.
6. By Użytkownik mógł korzystać z usług Portalu, powinien posiadać sprawny sprzęt elektroniczny tj. komputer typu PC, notebook, tablet lub inne urządzenie przenośne, z dostępem do sieci Internet oraz dostępem do elektronicznej skrzynki pocztowej. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu: – za pośrednictwem strony WWW: a) podłączenie do Internetu, b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka, zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome, c) rozdzielczość ekranu minimum 1024×768, d) Komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in, – za pośrednictwem aplikacji mobilnej: a) podłączenie do Internetu, b) system Google Android w wersji co najmniej 2.3.3.
7. Użytkownik może korzystać z opublikowanych na stronie nieodpłatnych treści, jak również może wysłać zapytanie z formularza dostępnego na stronie. W przypadku wysłania zapytania i zakwalifikowania go (w odpowiedzi zwrotnej na zapytanie) przez prowadzącego Portal lub podmiot z nim współpracujący, jako usługi odpłatnej, Użytkownik otrzymuje numer konta bankowego i może uiścić opłatę za usługę na wskazane konto.
8. Analiza przesłanego zapytania oraz wycena usługi jest w każdym przypadku bezpłatna.
9. Wysyłając zapytanie Użytkownik akceptuje generalnie odpłatny charakter świadczonych usług. Sposób dokonania wpłaty i termin zapłaty zależą wyłącznie od woli i decyzji Użytkownika. Z chwilą wpłaty Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług. Świadczenie usługi odpłatnej rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu na wskazanym rachunku bankowym, zaproponowanej kwoty należnej za wykonanie usługi, w korespondencji Portalu z Użytkownikiem, przy czym przez pojęcie „niezwłocznie” należy rozumieć termin nie dłuższy niż 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty. O rozpoczęciu świadczenia usługi Użytkownik jest informowany w osobnej wiadomości e-mail, w której określony zostaje także przybliżony czas realizacji usługi i która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa kończy się z chwilą przesłania do Użytkownika treści opracowanej porady prawnej.
10. W przypadku usług odpłatnych cena usługi jest wyrażona w złotych polskich, jako kwota brutto (z podatkiem VAT 23%), jest ustalana indywidualnie i jest zależna od analizy i oceny indywidualnej każdego przesłanego zapytania, nakładu pracy i czasu pracy niezbędnego do zrealizowania przez prawnika usługi. Cena za każdą usługę jest pobierana jednorazowo i służy w szczególności pokryciu kosztów utrzymania i dalszego funkcjonowania Portalu. W przypadku usługi opracowania na zlecenie porady prawnej, cena ustalana przez Portal może wynosić odpowiednio: 10 zł (12,30 zł z VAT), 20 zł (24,60 zł z VAT), 32 zł (39,36 zł z VAT) lub 40 zł netto (49,20 zł z VAT). Przykłady stosowanych cen usług wskazane są w zakładce „Opłaty za usługi”. Za zamówioną usługę Użytkownik może zapłacić, z wykorzystaniem przelewu bankowego na wskazany przez Portal rachunek bankowy, przekazem pocztowym.
11. Realizacja usługi zleconej odpłatnej polega na opracowaniu treści odpowiedzi na pytanie, na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Użytkownika wraz z przesłaną przez niego treścią dokumentu, lub też innego niezbędnego załącznika w formie dokumentu tekstowego w formacie .doc, .jpg lub .pdf, za pomocą formularza dostępnego na stronie http://tarnowowskiegory.omega-kancelaria.pl, a następnie na przesłaniu przez Portal do Użytkownika wiadomości tekstowej w formie elektronicznej (e-mail), zawierającej odpowiedź na postawione przez Użytkownika pytanie. Usługa realizowana jest w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie realizacji usługi, chyba że do udzielenia usługi niezbędne jest wskazanie przepisów uprzednio obowiązujących.
12. Termin realizacji usługi odpłatnej wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Na Użytkowniku ciąży obowiązek powiadomienia Portalu o otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie (zrealizowaniu usługi). W razie braku takiego potwierdzenia zwłoka, która powstała do dnia ponownego przesłania odpowiedzi, powstaje z winy Użytkownika.
13. Jeżeli Portal dopuszcza się zwłoki w realizacji usługi odpłatnej ze swojej winy, Użytkownik może – zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania usługi z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również, bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie, żądać realizacji usługi.
14. W razie gdy treść otrzymanej przez Użytkownika odpowiedzi wraz z poradą w formie elektronicznej jest nieprecyzyjna, niejasna lub też wymaga rozwinięcia Użytkownik ma prawo przesłać dodatkowe pytania dotyczące udzielonej odpowiedzi i przesłanego zapytania, a Portal kontynuuje realizację usługi aż do wyczerpania tematu, którego zagadnienie dotyczy bez dodatkowych zobowiązań, pod warunkiem, że dodatkowe pytania nie będą wykraczać poza zakres poruszonego pierwotnie zagadnienia. Kontynuacja usługi, o której mowa powyżej dotyczy wyłącznie usług odpłatnych. Termin realizacji usługi odpłatnej w przypadku pytań dodatkowych wynosi do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania dodatkowych pytań przez Portal.
15. Korzystając z Portalu i oferowanych usług Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz niezwłocznego powiadomienia o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Użytkownika z treścią przesłanej przez Portal wiadomości lub skontaktowania się z Użytkownikiem
. 16. Zakres realizowanej usługi jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Użytkownika w przesłanym do Portalu zapytaniu. Użytkownik nie może powoływać się na niekompletność treści porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści porady, a także nie może żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, jeśli nie podał pełnego i wyczerpującego opisu stanu faktycznego w zapytaniu. Usługa może zawierać indywidualną interpretację danego stanu faktycznego z uwagi na brak powszechnie wiążącej wykładni prawa. Rozbieżności lub kontrowersyjne teorie w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych nie mogą być podstawą do reklamacji usługi.
17. Prowadzący Portal dokłada wszelkich starań, aby udzielane odpowiedzi w ramach realizowanych usług były na wysokim poziomie merytorycznym oraz zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, jednakże zasady działania Portalu zakładają zachowanie jedynie należytej staranności. Oznacza to, że prowadzący Portal, ani podmioty z nim współpracujące, nie gwarantują osiągnięcia konkretnych, określonych i oczekiwanych efektów (skutków), po zastosowaniu się do informacji udzielonych w odpowiedzi.
18. Prowadzący Portal nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Portalu, jak i dostarczanych informacji, zaś usługi będzie świadczyć ze zwykłą starannością. Opublikowane na Portalu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do ich stosowania w indywidualnych sprawach. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie przez Użytkownika informacji podanych w opublikowanych na stronie internetowej Portalu treściach, w sprawach indywidualnych. Przedstawione, w dystrybuowanych przez Portal treściach przykładowych, porady, oceny i wnioski są wyrazem wiedzy, doświadczenia zawodowego i poglądów autorów, jednakże dla Użytkownika przeglądającego ich treść, nie mają one charakteru porad prawnych, ani też nie uprawniają Użytkowników Portalu do zastosowania się do wskazanego postępowania lub powstrzymania się od dokonania działań, w odniesieniu do indywidualnych sytuacji i stanów prawnych każdego z Użytkowników, innych niż ten, na podstawie którego porada była opracowana przez jej autorów. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje i działania podjęte lub zaniechane, na podstawie treści przykładowych udostępnionych na stronie internetowej Portalu, ponosi Użytkownik Portalu.
19. Portal nie odpowiada na wiadomości, które nie zawierają zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia.
20. Prowadzący Portal może nie odpisywać na zapytanie Użytkownika (dotyczy to zapytań jeszcze nieprzyjętych do realizacji), jeżeli treść pytania będzie nieczytelna, niepoprawna pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym, sformułowana wadliwie, zawierająca zbyt rozbudowany opis stanu faktycznego (powyżej 2000 znaków), wykraczała poza zakres świadczonych przez Portal usług, niezgodna z zasadami udzielania porad zawartymi w niniejszym regulaminie, pisana w całości dużymi literami, lub też podany adres e-mail będzie uniemożliwiał wysłanie wiadomości do Użytkownika.
21. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia współpracy z Portalem przy wykonywaniu usługi poprzez przekazywanie wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Użytkownik zlecając usługę zobowiązuje się przedstawić wszystkie istotne informacje niezbędne do opracowania porady prawnej wraz ze wskazaniem dat ważnych dla udzielenia porady, okoliczności i faktów oraz dokumentów i wszelkich czynności dotychczas podjętych. Portal, lub inny podmiot wykonujący dla Użytkownika zleconą usługę, nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne konsekwencje związane z nieprzekazaniem istotnych informacji, podaniem błędnych informacji lub nieprecyzyjnym sformułowaniem zapytania.
22. Użytkownik po zadaniu jednego pytania może uzyskać odpowiedź tylko na jedno zagadnienie prawne. W przypadku postawienia większej ilości zagadnień w jednym pytaniu, prowadzący Portal może udzielić odpowiedzi wedle swojego uznania, bądź dokonać ich analizy i przesłać nową wycenę usługi do akceptacji Użytkownika.
23. Za pośrednictwem Portalu nie są udzielane porady z zakresu m. in.: świadczeń ZUS, KRUS, świadczeń z opieki społecznej, należności wobec ZUS i KRUS, rent i emerytur, zasiłków, egzekucji komorniczej, świadczeń i uprawnień przysługujących żołnierzom oraz górnikom, księgowości (rachunkowości), doradztwa biznesowego, doradztwa inwestycyjnego, importu i eksportu towarów, koncesji (licencji), obsługi i funkcjonowania spółek handlowych i spółdzielni, wszelkich organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), prawa zamówień publicznych, przetargów, prawa bankowego, energetyki, funduszy, patentów, prawa autorskiego, prawa cudzoziemczego, prawa upadłościowego i upadłości konsumenckiej, prawa wspólnotowego (UE), prawa obowiązującego w innych krajach niż Polska, staży i praktyk, wynalazków, weksli i czeków. Nie udzielamy pomocy studentom w rozwiązywaniu zleconych przez uczelnię zadań.
24. Do realizacji mogą nie zostać przyjęte pytania, z treści których wynika, że postępowanie sądowe jest w toku, a stan jego zaawansowania wskazuje na to, że konieczna byłaby bezpośrednia pomoc prawnika i analiza dokumentów lub akt sprawy, jak również bezpośrednia konsultacja. Ponadto prowadzący Portal zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, szczególnie w przypadkach, gdy do udzielenia odpowiedzi niezbędne byłoby zapoznanie się z treścią jakichkolwiek dokumentów lub też gdy z zapytania wynika, że Użytkownik korzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego lub gdy zapytanie dotyczy zobowiązania o dużej wartości pieniężnej. Ponadto nie udzielamy porad, ani pomocy przez telefon, ani poprzez środki komunikacji inne niż e-mail, jak również nie sporządzamy opinii prawnych.
25. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi. Przez pojęcie szczególne przypadki należy rozumieć w szczególności: brak zaufania Użytkownika do wykonującego usługę, ujawnienie się okoliczności, o których Użytkownik nie poinformował w pierwszej wiadomości będącej zapytaniem, zmianę stanu prawnego dotyczącego zagadnienia prawnego, którego usługa dotyczy lub stanu faktycznego istniejącego w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług, uiszczenie opłaty dotyczącej zapytania, które narusza zasady opisane w niniejszym regulaminie. W przypadkach gdy Użytkownik dokonał już wpłaty na konto, a prowadzący Portal po wstępnym przyjęciu usługi do realizacji, nie podejmie się jej realizowania, uiszczona przez Użytkownika kwota podlegać będzie niezwłocznemu zwrotowi w całości, na rachunek z którego wpłaty dokonano, przy czym w przypadku, gdy Użytkownik nie wskaże swojego numeru konta bankowego, zwrot uiszczonej kwoty będzie dokonany po wskazaniu konta przez Użytkownika, zaś od wpłaconej kwoty nie będą mu przysługiwały odsetki za zwłokę.
26. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika i powinny być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, a ponadto nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Prowadzący Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych. Warunkiem przesłania danych przez Użytkownika jest złożenie oświadczenia, że zapoznał się on z Regulaminem oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać. Oświadczenie to Użytkownik składa przy wypełnianiu formularza zapytania, potwierdzając odpowiednim znacznikiem w polu „Akceptuję regulamin serwisu” złożenie oświadczenia woli. Brak akceptacji uniemożliwia Użytkownikowi wysłanie zapytania z formularza.
27. Dane podane przez Użytkownika są podstawą do wystawienia paragonu lub faktury VAT. Do Użytkownika oryginał faktury VAT zostanie przesłany w formie elektronicznej lub papierowej, tylko na wyraźne życzenie Użytkownika, przesłane drogą poczty elektronicznej w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu środków na rachunek bankowy. Jeżeli usługa jest realizowana na rzecz podmiotu gospodarczego Użytkownik powinien najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca, po dniu przyjęcia do realizacji usługi, powiadomić o tym Portal i podać dane podmiotu oraz numer NIP. W przypadku niepodania takich danych usługa domyślnie będzie realizowana na rzecz osoby fizycznej i wystawiony zostanie jedynie paragon fiskalny.
28. Usługi świadczone przez Portal i podmioty z nim współpracujące nie stanowią usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 29. Usługi świadczone przez Portal są usługami elektronicznymi, o których mowa w art. 2 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług oraz usługami świadczonymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (Dz. U. UE L 2011, nr 77, poz. 1), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 30. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Użytkownik (konsument) jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. Akceptując regulamin i dokonując wpłaty Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Portal usług, przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, licząc od dnia zawarcia umowy.
31. Wszelkie dane i informacje opracowywane i przesyłane do Użytkownika są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (elektronicznej) i stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827), a tym samym nie są one zapisane na nośniku materialnym (fizycznym) i dostarczane w żadnej innej formie Użytkownikowi.
32. [Prawo odstąpienia od umowy]. Co do zasady Portal nie świadczy usług, których wartość byłaby wyższa niż 50 zł. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, za które odpłatność z jakichś powodów byłaby wyższa niż 50 zł stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty za usługę. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Portal nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14- dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
33. W razie odstąpienia od umowy, Portal ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Portal dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
34. Rezygnacja z usługi nie powoduje po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty wynagrodzenia ani nie rodzi po stronie Portalu (usługodawcy) jak i Użytkownika żadnych roszczeń z tego tytułu. 35. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Portal wykonał w pełni usługę tj. przesłał Użytkownikowi treść porady w formie elektronicznej. Niniejszym Portal informuje Użytkownika, że po wykonaniu usługi przez Portal Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy. Użytkownik dokonując wpłaty ceny za usługę wyraża zgodę na wykonanie usługi przez Portal przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
36. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik, który odstępuje od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi, ale przed przesłaniem mu treści porady w formie elektronicznej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Portal do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności wykonaną pracę, analizę prawną zagadnienia prawnego oraz przesłanych dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści porady) proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny usługi (wynagrodzenia). W takim przypadku tylko na wyraźne żądanie Użytkownika (konsumenta) przesłane w formie elektronicznej, wykonywanie usługi może się rozpocząć przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tylko wówczas gdy Użytkownik nie wyraził zgody na świadczenie Usługi przed upływem terminu do prawa do odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres tarnowskiegory@omega-kancelaria.pl.
37. [Autorskie prawa majątkowe]. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów Portalu, jak kod źródłowy strony, elementy graficzne, arkusze, formularze, skrypty, animacje, zamieszczane treści, przysługują wyłącznie właścicielowi Portalu, stanowią własność właściciela Portalu i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie, bez uprzedniej zgody właściciela Portalu.
38. Autorzy treści są również właścicielem majątkowych praw autorskich do tychże treści. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści przykładowych porad, w całości lub we fragmentach, bez zgody prowadzącego Portal. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres administratora Portalu. Niniejszy Portal nie jest czasopismem, ani prasą w rozumieniu art. 7 ust. 2 prawa prasowego.
39. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Portalu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Portalu lub dobre imię jego właściciela oraz administratora Portalu.
40. Prowadzący Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych, niezastosowaniem się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu, lub szkodą powstałą w skutek działań siły wyższej lub z tytułu innych przyczyn niezależnych od prowadzącego Portal. Ponadto prowadzący Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych na stronie http://tarnowowskiegory.omega-kancelaria.pl. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
41. Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkownika, który zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Portalem.
42. [Polityka prywatności] Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: tarnowskiegory@omega-kancelaria.pl
43. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownik wpisując swoje dane osobowe na stronie Portalu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu, a ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie i usunięcie tych danych przez prowadzącego Portal. Prowadzący Portal nie zamieszcza żadnych danych Użytkownika na Portalu, nie archiwizuje także żadnych danych Użytkownika, z wyjątkiem danych, których użycie jest niezbędne w księgowości. Uzyskany adres e-mail prowadzący Portal wykorzystuje jedynie we własnych celach korespondencyjnych w obrębie sieci Internet. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na edycję i prezentację (zamieszczenie na stronie Kielce.omega-kancelaria.pl w sieci Internet) przez Portal, przesłanych przez Użytkownika treści zapytań oraz treści udzielonych przez Portal odpowiedzi, po poddaniu ich odpowiedniej edycji oraz przy zastrzeżeniu, że nie będą one zawierały danych osobowych.
44. Właściciel, ani administrator Portalu nie gromadzą żadnych danych osobowych Użytkowników Portalu, w związku z czym Użytkownik nie ma możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
45. Właściciel i administrator Portalu nie sprzedają ani nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych i adresowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te mogą zostać udostępnione na czas realizowania usługi współpracującym z Portalem kancelariom prawnym (adwokackim) lub celem użycia ich dla celów księgowości (wystawienia faktury VAT) przez współpracujący podmiot. Po zrealizowaniu usługi wszelkie dane będą niezwłocznie usuwane. Poza powyższą zasadą ujawnienie danych Użytkownika może nastąpić jedynie w przypadku: – świadomego zamierzenia ich prezentowania przez umieszczającego dane, – na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu, – w celu ochrony praw przysługujących prowadzącemu Portal.
46. Portal tarnowskiegory.omega-kancelaria.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera Użytkownika Portalu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych Użytkownikach Portalu – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników Portalu, optymalizowaniu emisji reklam na Portalu i usprawniania funkcjonowania Portalu, zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z Portalem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce, może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Portalu. Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w każdej chwili, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.
47. [Reklamacja usług]. Jeżeli w czasie 7 dni od chwili zawarcia umowy o świadczenie usług, Użytkownik nie otrzyma treści porady, powinien zgłosić ten fakt na adres tarnowskiegory@omega-kancelaria.pl.
48. Wszelkie reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: tarnowskiegory@omega-kancelaria.pl lub listem poleconym na adres administratora Portalu. W treści reklamacji należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane kontaktowe oraz informację, czego reklamacja dotyczy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, zaś jeżeli reklamacja dostarczona jest na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia jej pocztą. Niekorzystny dla Użytkownika stan prawny lub zaistniałe okoliczności, które ujawnią się na skutek wykonywanej usługi nie są podstawą do reklamacji usługi.
49. Podstawą reklamacji Użytkownika nie mogą być w szczególności następujące okoliczności: a) Treść udzielonej porady wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Użytkownika, ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa; b) Treść udzielonej porady wskazuje, że niezbędne byłoby zwrócenie się o interpretację indywidualną przepisów prawa; c) Treść udzielonej odpowiedzi nie potwierdzają wersji zdarzeń przedstawionej przez Użytkownika w zapytaniu; d) Treść udzielonej porady jest niekorzystna dla Użytkownika lub też Użytkownik pozostaje w błędnym przekonaniu co do swoich racji, praw, uprawnień lub obowiązków; e) Portal odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie dodatkowe (doprecyzowujące), bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykraczają one poza zakres pierwotnego zapytania przesłanego przez Użytkownika; f) Usługa została zrealizowana z opóźnieniem, ale Użytkownik zaakceptował ten stan rzeczy; g) Usługa została zrealizowana z opóźnieniem, ale Użytkownik był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.
50. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt. 48 nie oznacza uznania reklamacji przez Portal (usługodawcę).
51. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane gdy: a) w razie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik w terminie 7 dni od uzyskania odpowiedzi przez Portal (usługodawcę) wskaże, że akceptuje propozycję Portalu (usługodawcy); b) z chwilą bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w pkt. 48 i 51 a; c) gdy Użytkownik nie akceptuje propozycji Portalu (usługodawcy), po upływie terminu wskazanego w pkt. 51 a.
52. Przy składaniu reklamacji Portal nie wymaga okazania faktury ani paragonu.
53. Użytkownik (konsument) może dodatkowo skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Spis rzeczników dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
54. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Portalem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej (nr tel. 800 007 707) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
55. [Postanowienia końcowe]. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie z Portalu jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu. Użytkownicy Portalu, którzy nie akceptują niniejszego regulaminu, nie mogą korzystać z Portalu.
56. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; c) zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy niniejszego regulaminu.
57. Użytkownicy uzyskane w Portalu informacje i porady prawne otrzymują i wykorzystują jedynie na własną odpowiedzialność i ryzyko, za które nie ponosi odpowiedzialności prowadzący Portal ani inne podmioty, którym prowadzący Portal zleci wykonanie tych usług.
58. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem http://tarnowowskiegory.omega-kancelaria.pl/regulamin i może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.
59. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza (świadomy skutków i odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych), że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., nr 455), lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów ani nie zamierza dopuszczać się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.
60. Postanowienia regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Portalem (usługodawcą) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec Użytkownika stosowany przez Portal (usługodawcę).
61. Prowadzący Portal może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i oświadcza, że nie będzie konieczna jego odrębna zgoda w tym zakresie.
62. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Portalem rozpoznaje – w przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem – sąd wyłącznie właściwy dla siedziby administratora Portalu.
63. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 7 lipca 2016 r. i ma zastosowanie do zapytań przesłanych przez Użytkowników począwszy od w/w. dnia.
64. Niniejszym Portalem, dostępnym pod adresem http://tarnowowskiegory.omega-kancelaria.pl, administruje firma Kancelarie Prawne Omega oddział w Tarnowskich Górach, ul. Górnicza 12., e-mail: tarnowskiegory@omega-kancelaria.pl